top of page

De Tweede Kamer stemt op 21 februari over twee moties

De race is nog niet gelopen. Terwijl de Kamer in december 2016 in Strafzaken Mediation doteert met 1,5 miljoen (begrotingsjaar 2017) zijn er – na twee maanden – nog steeds geen verwijzingen tot stand gekomen.

Zorg om vertraging

De VMSZ heeft haar zorgen uitgesproken hierover aan de Kamer en verzoekt met klem voor spoedige uitrol zorg te dragen. Daarnaast heeft de VMSZ op 31 januari j.l. gepleit voor structurele financiering van mediation in strafzaken. Deze wens is in de Motie Recourt c.s. (motie 147) verwoord en zal naar verluid op 21 februari ter stemming worden gebracht. In een brief aan de Kamer (20 februari 2017) moedigt de VMSZ de Kamer aan de motie te steunen.

Utrechts Mediatie Model

Tevens is aandacht gevraagd voor een bijzondere uitvoeringspraktijk van mediation in strafzaken, het Utrechts Mediatie Model. In aanwezigheid burgemeester Jan van Zanen en korpschef Johan van Renswoude, het OM en enkele mediators in strafzaken is aan de vaste commissie van VenJ het model uitgelegd. Jan van Zanen licht e.e.a. toe aan een brief aan minister Blok en weerlegt in die brief een aantal aannames.

Herstelrecht is een mensenrecht

Mediation in Strafzaken verdient verdere uitrol.De interventie heeft zich bewezen en de goede resultaten dienen te worden geoogst door structurele verankering in wet en regelgeving. Die gedachte is levendig bij andere organisaties zoals Restorative Justice Nederland (RJN). Een initiatiefgroep van RJN en de Universiteit Maastricht biedt uitgerekend op 21 februari een voorstel van wet aan Tweede Kamerleden aan. Het wetsvoorstel is bedoeld om herstelrecht beter te verankeren in het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Bij het project zijn ruim 70 mensen uit de praktijk van herstelrecht en strafrecht betrokken geweest. De VMSZ feliciteert de initiatiefgroep met het resultaat.

Comments


bottom of page