top of page

Notulen ALV 1 februari 2022

Notulen ALV 1 februari 2022 VMSZ

1. Statutenwijziging

De voorzitter (Antonietta Pinkster) licht het concept voor de statutenwijziging toe, dat voorafgaand aan de ALV aan de leden is toegestuurd. De wijzigingen waren noodzakelijk geworden door een wetswijziging per 01-07-2021 (WBTR) en door de eerder door de ALV goedgekeurde wijzigingen in de lidmaatschapsstructuur van de vereniging.

Na beantwoording door de voorzitter van verschillende vragen van een van de leden (Kitty Duell) over diverse onderdelen in de statuten is het concept in stemming gebracht. De stemmen zijn geteld door een onafhankelijke stemcommissie bestaande uit twee ter vergadering aanwezige leden (Diny Veldhuisen en Nelly Takken). Resultaat van stemming: de wijzigingen zijn door de ALV met 41 stemmen vóór, 1 stem tegen en 2 onthoudingen geaccordeerd.

(de nieuwe statuten zijn inmiddels gepubliceerd op het besloten gedeelde van de website van de vereniging)

2. Verkiezing nieuw bestuurslid

Uit de kandidaten is Rebecca Leeuwenberg gekozen tot nieuw bestuurslid, waarmee het bestuur weer voltallig (5 leden) is. De stemmen werden geteld door de onder 1. genoemde stemcommissie. De stemverhouding wordt niet in de notulen bekend gemaakt, maar is uiteraard wel bekend en vastgelegd; leden die dat willen kunnen daar bij het bestuur navraag naar doen.

3. De Voorzitter licht kort het thema dat het bestuur voor het jaar 2022 gekozen heeft toe: structurele groei van de begroting (voor MiS) en daarmee: verhoging van de vergoeding.

In de Nieuwsflits van maart 2022 is reeds een veerslag van de ALV en de workshop van 1 februari 2022 gepubliceerd.


Amstelveen/Zoetermeer 9 maart 2022


Opmerkingen


bottom of page