top of page

Notulen ALV 11-09-2020

Aanwezigheid: fysiek 14 leden (inclusief de voorzitter Makiri Mual) en via livestream heeft eveneens een aantal leden deelgenomen. Notulen: Marion Uitslag

Agenda: 1. Stemming: a. aanpassing HHR (naar aanleiding van de aanpassing van de ledenstructuur). b. decharge bestuur naar aanleiding van de financieel jaarverslag 2019. De stemming vindt zowel fysiek plaats als via een sms aan de voorzitter. Om de legitimiteit van de stemming te garanderen, zal de voorzitter zich van stemming onthouden en kijkt een lid, in de persoon van Els de Leeuw, mee bij het tellen van de stemmen die aan de voorzitter zijn gestuurd via de sms.

Uitslag: ad. a. Fysieke stemmen: 13 voor 1 onthouding 0 tegen Online stemmen: 15 voor Uitslag: ad. b. Fysieke stemmen: 13 voor 1 onthouding 0 tegen Online stemmen: 15 voor

Ad. a. Het vereiste quorum (41 leden) was niet ter vergadering aanwezig. Dit maakt de stemming over het HHR ongeldig. Ad. b. Het bestuur is decharge verleend aangaande het financieel jaarverslag 2019. 2. Het beleidskader Herstelrechtvoorzieningen in het strafrecht: Inmiddels is het beleidskader Herstelrechtvoorzieiningen in het strafrecht gerealiseerd. VMSZ-leden hebben hieraan meegewerkt en hun bijdrage geleverd. 3. Samenwerking met Landelijke MiS-team: Een grote wens van de VMSZ is gerealiseerd nu de samenwerking met de landelijk MiS-team een feit is. Dit geeft ons de gelegenheid om vanuit de praktijk een bijdrage te leveren en de stem van de mediators in strafzaken te laten horen. 4. MfN (geen 100 leden) Het is ons niet gelukt om het aantal van 100 leden te realiseren. Dit betekent dat wij niet als eigenstandige eenheid kunnen aanschuiven bij de MfN. Jammer, maar we blijven gewoon doorgaan met onze campagne! 5. Online workshops: Terugblik op de online workshop: culturele aspecten (30-06-2020) door Saman Hassan. De reacties waren zeer positief en dat betekent dat de VMSZ overweegt om ook in het najaar nog een online workshop te organiseren. Input van leden over thema’s en interessante sprekers zijn zeer welkom. Meld dit s.v.p. via bestuur@vmsz.nl 6. Initiatieven: Er zijn vele initiatieven waarbij herstelrechtprocedures worden uitgebreid en/of in een andere fase van het strafrecht een plek zouden kunnen krijgen: Huis van Herstel, voorfase en mediation (politie), detentiefase etc.. 7. Versterking van het bestuur en de interne organisatie: Hans Nijhout heeft de bestuursgelederen versterkt. Inmiddels wordt er door de bestuursleden die al langer deel uitmaken van het bestuur gedacht over een schema van aftreden. Dit wordt op een volgende bijeenkomst aan de orde gesteld. 8. Lustrumjaar 2021: Thema Kwaliteit: September 2021 bestaat de VMSZ 5 jaar! De opstart- en pioniersfase is voorbij en wij willen aandacht besteden aan het onderwerp ‘kwaliteit’. Ook hier geldt, meldt wat u bezighoudt, dan kunnen wij hier mogelijk verder mee aan de slag. Een aantal onderwerpen: – Het bestuur vraagt input over complexe zaken en de tijdsbesteding die dit kost. Daarnaast wil het bestuur ook graag input over zaken die niet doorgaan (bv. vanwege een ontbrekende handtekening van één van de partijen). Met deze input kan het bestuur dit een onderwerp van bespreking maken in het Landelijk MiS team om tweeërlei redenen: 1. Het percentage van XXL zaken, dan wel het feit dat zaken – bij nader inzien – niet doorgaan, 2. De financiële kant van de zaak. Een niet doorgegane zaak of een zeer complexe zaak kost (extra) tijd en inspanning van de mediator waarvoor deze niet betaald wordt. Opmerking Kim Roelofs: de tijdspanne waarover wij dit bezien uitbreiden naar 2019 en 2020. Deze suggestie wordt overgenomen. – Politie geeft vaak aan dat het verdachte niet toegestaan is dat zij contact opnemen met het slachtoffer. Dit leidt doorgaans niet tot de beoogde de-escalatie maar tot segregatie/isloatie van de betrokkenen en boosheid en onbegrip bij de slachtoffers. Op dit moment wordt dit meegenomen in een te ontwerpen miss/visiedocument (waarin Maaike van de Berg een grote rol speelt). De VMSZ en ook RJN is betrokken bij het opstellen van dit beleid. Hans Nijhout benadrukt dat ook als het beleid geaccrediteerd wordt, dit nog wel één en ander vraagt in de uitvoering en nog niet zomaar gerealiseerd is. – Terugkoppeling van de zaak naar de mediator is geen gemeengoed. De vraag is of dit toch mogelijk gemaakt kan worden. Via de mediationbureau’s Gelderland en Overijssel gebeurt dit wel … en in de vso’s van deze regio’s is opgenomen dat de partijen nadrukkelijk toestemming geven voor een terugkoppeling aan de mediators. – Er is commentaar op de nieuwe modelovereenkomst. Deze is voor een leek lastig leesbaar, te juridisch etc.. Er is ook de nodige kritiek op de Engelse versie van de mediationovereenkomst. Hans verzoekt de leden om hun commentaar te melden zodat dit meegenomen kan worden in het landelijke MiS-team. 9. Save the date! Op dinsdag 2 februari vindt de volgende algemene ledenvergadering plaats. – Ledenwerving blijft een thema – Wij nodigen alle leden uit ideeën voor sprekers en thema’s aan ons te melden via bstuur@vmsz.nl


Comments


bottom of page