top of page

Update campagne bestuur VMSZ

De motie van Michiel van Nispen (SP) d.d. 6 juli 2022 waarin hij de regering verzoekt om het budget voor mediation in strafzaken structureel te verhogen vanaf de begroting voor 2023, is helaas bij de stemming op 7 juli 2022 verworpen. Michiel van Nispen ontlokte met zijn motie de minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind echter nog wèl een toevoeging op wat de minister in het debat van 22 juni 2022 al had gezegd, zie het citaat uit het tweeminutendebat van 6 juli jl.

“De motie op stuk nr. 725 is van de heer Van Nispen van de SP. Ik ga die motie over mediation in strafzaken ontraden. Ik heb duidelijke toezeggingen gedaan, en ik ga nog even één punt toevoegen. Ik heb ook gekeken naar 2022. En ik kijk ook naar mediations in dat jaar. Ik zal hierover ook nadrukkelijk met de Landelijk Coördinator Mediation in gesprek zijn. Ik vind namelijk ook dat we wel degelijk moeten kijken naar de betaling, naar de bekostiging van de mediator bij een no-showmediation of bij heel complexe mediation. Die actie mag de Kamer dus van mij verwachten, maar ik ontraad de motie op stuk nr. 725.” De toezeggingen waar de minister op doelt gaan o.a. over de begroting voor 2024.

Het bestuur van de VMSZ vindt dit resultaat van haar begin 2022 ingezette campagne bijzonder hoopgevend, en zal de contacten met de politiek die in die campagne gelegd zijn, vast houden. Als voorzitter van de vereniging wil ik bij deze heel graag de bestuursleden bedanken voor hun inzet. We hebben met veel verschillende Kamerleden gesproken, een Position Paper ingediend voor het debat van 22 juni jl., het debat met twee bestuursleden bijgewoond, en nog een brief ingestuurd voor het debat over het Slachtofferbeleid. We hebben de belangstelling voor mediation in strafzaken aangewakkerd en deze nog beter op de kaart gezet. De campagne heeft er mede toe geleid dat het nut en de noodzaak van herstelrecht, en van mediation in strafzaken in het bijzonder, bij vrijwel alle politieke partijen op de agenda staat.

De Kamer gaat nu met zomerreces, in september weten we hoe ons budget er voor staat. Een volgend moment om de politiek te benaderen komt later in het jaar, op 14 november a.s. wordt de Justitiebegroting in de Tweede Kamer besproken.Comments


bottom of page